Bài đăng

Studies on the luminescence properties of CaZrO3:Eu 3+ phosphors prepared by the solid state reaction method

Nghiên cứu và phát triển phương pháp phân lớp ở đồng bằng sông hồng sử dụng ảnh vệ tinh landsat 8: Luận văn ThS. Máy tính: 604801

Nghiên cứu và áp dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu trên bộ dữ liệu sinh viên đại học phục vụ công tác cố vấn học tập :Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 604802

Sự gắn kết với tổ chức của người lao động trong các doanh nghiệp liên doanh

Một số đặc điểm của Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ Bắc thuộc

Kiểm sát việc áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt người trong trường hợp khẩn cấp trong tố tụng hình sự Việt Nam (Trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Hà Tĩnh) : Luận văn ThS. Luật: 603801

Chế độ tử tuất trong Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 từ thực tiễn tỉnh Nghệ An: Luận văn ThS. Luật: 603801

Phân tích lượng vết các anion F-, Cl-, SO42-, PO43- trong hệ thống nước làm mát của nhà máy nhiệt điện bằng phương pháp sắc ký ion: Luận văn ThS. Khoa học vật chất: 60 44 01

Phổ đồ thị và ứng dụng: Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01

Parallel hybrid extragradient methods for pseudomonotone equilibrium problems and nonexpansive mappings

Prediction of caco-2 cell permeability using bilinear indices and multiple linear regression

Pháp Luật về bảo vệ môi trường không khí ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 603801