Bài đăng

Prediction of caco-2 cell permeability using bilinear indices and multiple linear regression

Pháp Luật về bảo vệ môi trường không khí ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 603801

Vai trò của Nhà nước trong việc bảo vệ quyền của những người thuộc nhóm dễ bị tổn thương ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 603801

Study of forward Z + jet production in pp collisions at √ s = 7 TeV

Updated measurements of exclusive J/ψ and ψ(2S) production cross-sections in pp collisions at √s = 7 TeV

Simultaneous studies on solar energy storage by CO2 reduction to HCOOH with Brilliant Green dye removal photoelectrochemically

ZnO nanostructures with tunable visible luminescence: Effects of kinetics of chemical reduction and annealing

Đánh giá mức độ kim loại nặng trong trầm tích lưu vực sông Nhuệ - Đáy và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vên môi trường: 60 44 03 01

Đánh giá tính đa dạng sinh học thực vật khu vực Trạm nghiên cứu đa dạng sinh học Mê Linh làm cơ sở khoa học cho bảo tồn và sử dụng hợp lý : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 44 03 01

Framework và ứng dụng cho một lớp bài toán quản lý : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10

Ngôn ngữ chuyển mô hình RTL (Restricted graph transformations language): Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10

Benzo[e]pyridoindoles, novel inhibitors of the aurora kinases